નમસ્તે મિત્રો , આ શૈક્ષણિક બ્લોગ માં શિક્ષણ ને લગતી માહિતી મળી રહે તે માટે નાનો પ્રયાસ કરવા માં આવ્યો છે .. કોઈ પ્રકાર ના અપેક્ષા વગર લોકો ને ઉપયોગી માહિતી પૂરી પાડવા નો હેતુ છે. મને જણાવતા ખુશી થાય છે કે આ બ્લોગ દરેક શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકો ને એક પ્રેરણા પૂરી પાડશે ... @@સુવિચાર @@ માણસ જ્યાં સુધી બીન સ્પર્ધાત્મક વાતાવરણમાં હોય છે ત્યાં સુધી આળસુ,ઢીલો અને શુષ્ક રહે છે પણ જેવું વાતાવરણ બદલાઈને સ્પર્ધાત્મક થાય છે તેવો તે તરવરતો અને જીવંત બની જાય છે. પડકાર માણસને જીવંત બનાવે છે માટે પડકારથી ડરો નહીં, તેનો સામનો કરો. .

M.A.

39 comments:

 1. M.A. GUJARATI SUBJECT QUESTION PAPERS GUJARATI UNIVERSITY NEW SEM-1-2 FROM YEAR 2011/2012/2013

  ReplyDelete
 2. YOUR COMMENT FOR REPLY

  ReplyDelete
 3. SORRY I DONT HAVE ..PAPERS...
  JYARE PAPER MALSE TYARE MUKIS

  ReplyDelete
 4. THANK YOU, TAMARI PASE AAVE TO MUKVA MAHERBANI

  ReplyDelete
 5. SIR M.A SEM-3 NA SANSKRIT VISHAY NU MATIRIYAL APNA TARFTHI MALI SAKSE


  ReplyDelete
 6. m.a. english sem 4 mate ky material 6?hoi to pls put on blog,,,,

  ReplyDelete
 7. Tet ii mate english sanskrut canten matiral hoy to kaho no

  ReplyDelete
 8. thanks for the nice Information in the post

  ReplyDelete
 9. thanks for the nice Information in the post,,
  All Indian SSC(10th) Results publishing here ssc result 2017 - http://ssc-result-nic.in/ and all HSC(12th) publishing here hsc result 2017 - http://hsc-result-nic.in/ also all inermediate results here intermediate result 2017 - http://intermediate-result.in/

  Indian Super League and knock out tournament Live fixtures, time table and results Isl 2017 standings - http://isl2017.in/

  ReplyDelete
 10. Your site is good Actually, i have seen your post and That was very informative and very entertaining for me. Thanks for posting Really Such Things. I should recommend your site to my friends.


  Kerala, Karnataka and Tamilnadu 10th result named as sslc result, that here you can find it. - https://sslc-result-nic.in/
  Kerala Board 10th examination result notifications here at sslc result 2017 kerala - http://keralasslcresult2017.in/

  TN Board release 10th result here on sslc result 2017 tamilnadu - http://tn-sslcresult.in/
  Maharashtra Board publishing 10th result and 12th here ssc result 2017 maharashtra - http://mahsscresult.in/

  ReplyDelete
 11. Your article is amazing, makes me better understand and know, hoping to read your other articles.This site is one of the best I have found.

  KSEEB Board 12th result publish in puc result - http://puc-results.in/ , puc result 2017 - http://pucresult.co.in/ , pue.kar.nic.in - http://pue-kar-nic.in/

  KSEEB announce Karnataka 10th result 2017 on sslc result 2017 karnataka - http://karnatakasslcresults.in/
  CBSE Board relese 10th and 12th cbse results on cbse 10th result - http://cbse10thresult2017nic.com/

  ReplyDelete

 12. The blog or and best that is extremely useful to keep I can share the ideas.

  You can’t wait for your lottery results just one click here for lottery sambad- http://www.lotterysambad.today

  ReplyDelete
 13. Thanks for your post.
  ISL 2017 Live Streaming Please visit site for a complete details of ISL

  I’ve been thinking about writing a very comparable post over the last couple of weeks, I’ll probably keep it short and sweet and link to this instead if thats cool. Thanks.Indian Super League 2017 Live Streaming

  Nice and Informative ISL Live Streaming This will guide you to get a clear info

  Highly user friendly for complete information of the series : Indian Super League Live Streaming

  ReplyDelete
 14. Its very much nice to get details of IPL: IPL 2018 This give us complete details

  Nice to hear from you :IPL 2018 Live Streaming For all types of informations

  Good and information details of IPL is avialable follows : Indian Premier League 2018

  The live telecast of IPL is now on : Indian Premier League 2018 Live Streaming. Please watch & relax

  Nice to watch IPL live :IPL Live Streaming by just clicking this link

  The live show of IPL 2018 now on Indian Premier League Live Streaming. Please watch

  ReplyDelete
 15. Nice articles and to get complete details of SSLC Results :SSLC Result 2018 Please click on the link

  We will get complete details of Kerala SSLC Results on Kerala SSLC Result 2018. Please visit for further information

  Very easy to get results of Karnataka SSLC Results on the follows : Karnataka SSLC Result 2018 Nice to hear this news

  This is very informative and hassle free to get SSLC results :Tamilnadu SSLC Result 2018 The Tamil Nadu govt SSLC results also

  ReplyDelete
 16. Nice articles and to get complete details of PUC Results :PUC Result Please click on the link

  We will get complete details of Second PUC Results on 2nd PUC Result. Please visit for further information

  Very easy to get results of Karnataka PUC Results on the follows : PUC Result 2018 Nice to hear this news

  ReplyDelete
 17. Very easy to get results of Karnataka PUC Results on the follows : PUC Result Nice to hear this news

  Nice articles and to get complete details of PUC Results :2nd PUC Result Please click on the link

  We will get complete details of Second PUC Results on PUC Result 2018 Please visit for further information

  ReplyDelete
 18. The old lottery result of the Sambad are as follows : Lottery Sambad old result

  Easy to access the old result of Lottery for Nagaland : Nagaland Lotteries old result by just clicking on this link

  Nice to get the old lottery result of Sikkim : Sikkim Lotteries old result on this click

  We will get the old lottery result of Mizoram on our finger tip :Mizoram Lotteries old result through clicking this link

  ReplyDelete
 19. We will get the old lottery result of Sambad on our finger tip :Lottery Sambad old result through clicking this link

  Nice to get the old lottery result of Nagaland: Nagaland Lotteries old result on this click

  Easy to access the old result of Lottery for Sikkim: Sikkim Lotteries old result by just clicking on this link

  The old lottery result of the Mizoram are as follows : Mizoram Lotteries old result

  ReplyDelete
 20. We will get complete informations of Karnataka SSLC Results :karresults.nic.in by clicking this link

  For the information regarding the results of Karnakaka SSLC 2018 : Karnataka SSLC Results 2018 This will be helpful

  This is very easy to get the details of Karnataka SSLC Results : Karnataka SSLC Result on this link

  Please find complete details of results of Karnakaka SSLC : SSLC Result 2018 thru this link

  ReplyDelete
 21. We will get all dtails of TN SSLC result:tnresults.nic.in by just a click

  This is nice information of TN SSLC result:Tamilnadu SSLC Result for a click on this link

  This gives details of SSLC result : SSLC Result 2018 on a click

  Complete TN SSLC result : Tamilnadu SSLC Results 2018 on your finger tip

  ReplyDelete
 22. This one is really an interesting article. You really did a great decision. Never Give Up on your goals bro. Keep Rocking. Have a great day. Here is the link-

  ISL is one of the top football leagues in India

  Indian Super League ISL 2017-2018 Schedule, Squads, Fixtures

  ReplyDelete
 23. Complete Kerala HSC results : keralaresults.nic.in on your finger tip

  This gives details of HSC results : Kerala HSC Result on a click

  This is nice information of Kerala HSC results 2018:HSC Result 2018 for a click on this link

  We will get all details of Kerala HSC results :Kerala HSC Results 2018 by just a click

  ReplyDelete
 24. Nice to see all TNHSC results tnresults.nic.in in one click

  This is super information regarding TNHSC results Tamilnadu HSC Result on simple link

  It is very much interesting to get HSC results 2018 of TN HSC Result 2018 on your fingertip

  We are very much eager to get this info on Tamilnadu HSC Results 2018 of TN HSC results throught this link

  ReplyDelete
 25. Nice to see all Kerala Plus Two results keralaresults.nic.in in one click

  This is super information regarding Kerala Plus Two results Kerala Plus Two Result on simple link

  It is very much interesting to get Kerala +2 results Kerala +2 Result 2018 on your fingertip

  We are very much eager to get this info on Plus Two Result 2018 through this link

  We will get entire results of Kerala plus 2018 on this link Kerala Plus Two Results 2018 Please visit

  ReplyDelete
 26. This give the complete information of IPL 2018 IPL 2018 Schedule IPL 2018 Kindly click on the link

  Complete details of IPL 2018 Points Table available IPL 2018 Points table Please go through this link

  Details information regarding IPL 2018 Team & Players IPL 2018 Teams and Players list Click on this

  All information of IPL 2018 Auctions IPL 2018 Auctions Click here

  To get the live matches of IPL 2018 IPL 2018 Live Matches Click,watch and enjoy

  ReplyDelete
 27. There are many Gujarati songs which you can use based on the vidhi… few I just found at https.thanganat.com

  ReplyDelete
 28. Looking For Railway Group D Result 2019? Look no more. Here, we are, providing the all RRB Result, may it be Group D, ALP, and RPF right, at one place at railwayresult.in. So, keep yourself updated with RRB Result.

  ReplyDelete