નમસ્તે મિત્રો , આ શૈક્ષણિક બ્લોગ માં શિક્ષણ ને લગતી માહિતી મળી રહે તે માટે નાનો પ્રયાસ કરવા માં આવ્યો છે .. કોઈ પ્રકાર ના અપેક્ષા વગર લોકો ને ઉપયોગી માહિતી પૂરી પાડવા નો હેતુ છે. મને જણાવતા ખુશી થાય છે કે આ બ્લોગ દરેક શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકો ને એક પ્રેરણા પૂરી પાડશે ... @@સુવિચાર @@ માણસ જ્યાં સુધી બીન સ્પર્ધાત્મક વાતાવરણમાં હોય છે ત્યાં સુધી આળસુ,ઢીલો અને શુષ્ક રહે છે પણ જેવું વાતાવરણ બદલાઈને સ્પર્ધાત્મક થાય છે તેવો તે તરવરતો અને જીવંત બની જાય છે. પડકાર માણસને જીવંત બનાવે છે માટે પડકારથી ડરો નહીં, તેનો સામનો કરો. .

Wednesday, 11 April 2012

UNIVERSITY LIST


UNIVERSITY LIST


યુનિર્વસિટીની યાદી - ગુજરાત
યુનિર્વસિટીની યાદી - ગુજરાત


રાજ્ય સરકાર વિશ્વવિદ્યાલય (સ્‍ટેટ ગર્વમેન્‍ટ યુનિર્વસિટી)

કેન્‍દ્ર સરકાર વિશ્વવિદ્યાલય (સેન્‍ટ્રલ ગર્વમેન્‍ટ યુનિર્વસિટી)

પ્રાઇવેટ એડેડ યુનિર્વસિટી

ખાનગી વિશ્વવિદ્યાલય (પ્રાઇવેટ યુનિર્વસિટી)

રાષ્‍ટ્રીય મહત્‍વની સંસ્‍થા (ઇન્સિટીટયુટ ઓફ નેશનલ ઇમ્‍પોર્ટન્‍સ)


રાજ્ય સરકાર 
ક્રમયુનિવર્સીટીસ્‍થળ
ગુજરાત યુનિવર્સીટીઅમદાવાદ
સરદાર પટેલ યુનિવર્સીટીવલ્‍લભ વિદ્યાનગર
વીર નર્મદ દક્ષિ‍ણ ગુજરાત યુનિવર્સીટીસુરત
ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સીટી (M.S.યુનિવર્સીટી)વડોદરા
સૌરાષ્‍ટ્ર યુનિવર્સીટીરાજકોટ
ભાવનગર યુનિવર્સીટીભાવનગર
હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સીટી (NGU)પાટણ
ક્રાંતિગુરૂ શ્‍યામજી કૃષ્‍ણ વર્મા, કચ્‍છ યુનિવર્સીટીકચ્‍છ
ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સીટી (BAOU)અમદાવાદ
૧૦શ્રી સોમનાથ સંસ્‍કૃત યુનિવર્સીટીવેરાવળ
૧૧ચિલ્‍ડ્રન્‍સ યુનિવર્સીટી ગુજરાતગાંધીનગર
૧૨ગુજરાત ફોરેન્‍સીક સાયન્‍સીસ યુનિવર્સીટી (GFSU)ગાંધીનગર
૧૩રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સીટીઅમદાવાદ
૧૪કામધેનુ યુનિવર્સીટીગાંધીનગર
૧૫ધ ઇન્ડિયન ઇસ્ટિટયુટ ઓફ ટીચર એજ્યુકેશન-
૧૬ગુજરાત ટૅકનોલોજીકલ યુનિવર્સીટીઅમદાવાદ
૧૭ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સીટીજામનગર
કૃષિ‍ વિશ્વવિદ્યાલય (એગ્રીકલ્‍ચરલ યુનિવર્સીટી)
૧૮આણંદ કૃષિ‍ વિશ્વવિદ્યાલય (આણંદ એગ્રીકલ્‍ચરલ યુનિવર્સીટીઆણંદ
૧૯નવસારી કૃષિ‍ વિશ્વવિદ્યાલય (નવસારી એગ્રીકલ્‍ચરલ યુનિવર્સીટીનવસારી
૨૦સરદાર કૃષ્‍ણનગર દાંતીવાડા કૃષિ‍ વિશ્વવિદ્યાલયદાંતીવાડા
૨૧જુનાગઢ એગ્રીકલ્‍ચરલ યુનિવર્સીટીજુનાગઢ

સેન્‍ટ્રલ ગર્વમેન્‍ટ
ક્રમયુનિવર્સીટીસ્‍થળ
ગુજરાત વિદ્યાપીઠઅમદાવાદ
સેન્‍ટ્રલ યુનિવર્સીટી ઓફ ગુજરાત (CUG)ગાંધીનગર
સુમનદીપ વિદ્યાપીઠ (ડીમ્‍ડ યુનિવર્સીટી)વડોદરા

પ્રાઇવેટ એડેડ
ક્રમયુનિવર્સીટીસ્‍થળ
ધરમસિંહ દેસાઇ યુનિવર્સીટી (DDIT)નડીઆદ
સેન્‍ટર ફોર એન્‍વાર્યમેન્‍ટલ પ્‍લાનિંગ એન્‍ડ ટેકનોલોજી (CEPT યુનિવર્સીટી)અમદાવાદ

પ્રાઇવેટ 
ક્રમયુનિવર્સીટીસ્‍થળ
નિરમા યુનિવર્સીટી (NU)અમદાવાદ
ગણપત યુનિવર્સીટીમહેસાણા
ધીરૂભાઇ અંબાણી ઇન્સિટીટયુટ ઓફ ઇર્ન્‍ફમેશન એન્‍ડ કોમ્‍યુનિકેશન ટૅકનોલોજી (DA-IICT)ગાંધીનગર
પંડિત દીનદયાલ પેટ્રોલિયમ યુનિવર્સીટી (PDPU)ગાંધીનગર
કાદી સર્વ વિશ્વવિદ્યાલયગાંધીનગર
કેલોર્ક્ષ ટીચર્સ Calorx Teachers' યુનિવર્સીટીઅમદાવાદ
ચરોતર યુનિવર્સીટી ઓફ સાયન્‍સ એન્‍ડ ટૅકનોલોજીઆણંદ
નવરચના યુનિવર્સીટીવડોદરા
અમદાવાદ યુનિવર્સીટીઅમદાવાદ
૧૦ઓરો યુનિવર્સીટી ઓફ હોસ્પિટાલીટી એન્ડ મેંનેજમેન્ટસુરત
૧૧ઉકા તાર્સડિયા યુનિવર્સીટીબારડોલી
૧૨આર.કે. યુનિવર્સીટીરાજકોટ
૧૩ઇન્સિટીટયુટ ઓફ એડવાન્સડ રીસર્ચ યુનિવર્સીટીગાંધીનગર

રાષ્‍ટ્રીય મહત્‍વની સંસ્‍થાઓ (ઇન્સ્ટિટયુટ ઓફ નેશનલ ઇમ્‍પોર્ટન્‍સ )
ક્રમયુનિવર્સીટીસ્‍થળ
ઇન્ડિયન ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ મેનેજમેન્‍ટ, અમદાવાદ(IIM-A)અમદાવાદ
ઇન્ડિયન ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ટૅકનોલોજી (IIT)ગાંધીનગર
સરદાર વલ્‍લભભાઇ નેશનલ ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ટૅકનોલોજી, સુરત (SVNIT)સુરત
નેશનલ ઇન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ ડિઝાઇન, અમદાવાદ (NID)અમદાવાદ
ફીઝીકલ રીસર્ચ લેબોરેટરી (PRL)અમદાવાદ
એન્‍ટરપ્રેનરશીપ ડેવલપમેન્‍ટ ઇન્સ્ટિટયુટ ઓફ ઇન્ડિયાગાંધીનગર

1 comment: